Mga wika

Aralin 2

Bakit kinailangang mamatay si Hesus sa krus?

Sa hindi pagsagot sa katanungan na iyan, ang mabuting balita ng Diyos ay walang saysay.

Ang tanging paraan upang maunawaan ito ay makinig sa sagot ng Diyos. Sinabi ng Diyos na kusang-loob niyang pinili na maranasan ang ating buhay at pagkatapos ay mamatay para sa atin upang tayo ay malaya sa kasalanan, upang tayo ay makipagkasundo sa kanya, at upang makuha niya ang ating pag-ibig at dedikasyon.

Bakit niya nagawa iyon sa paraang ginawa niya? Dahil pinili niya.

Sinabi ng Diyos na ang buhay ay nasa dugo. Ang pagpapatawad ay posible lamang kapag purong dugo ang ibinuhos, at tanging purong dugo lamang ang makapagbibigay ng walang katapusang buhay dahil hindi ito nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan. Kaya naman si Hesus, ang tanging tunay na dalisay na tao, ay kusang-loob na piniling mamatay para sa atin.

Nangako ang Diyos sa buong kasaysayan na mamamatay siya para sa atin. Nang isabuhay ni Hesus ang inihula, ipinakita niya na totoo at mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng Diyos. Kaya tinupad ni Hesus ang mahigit 300 hula na isinulat bago pa siya isinilang.

Tingnan natin ang listahan ng ilan sa mga nakamit ni Hesus sa pagpili na mamatay.

 1. Namatay siya para dalhin tayo sa Diyos.
 2. Ang Kanyang Espiritu ang nagbigay sa atin ng buhay. Habang tayo ay namamatay sa ating kasamaan, tayo ay binuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu.
 3. Siya ay sinaktan dahil sa ating kasalanan, at ang kanyang kaparusahan ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan at kagalingan.
 4. Ang kanyang pagsunod ay tumupad sa hula.
 5. Binayaran niya ang ating pagkakautang sa Diyos nang siya ay ipinako sa krus, na binibigyang-kasiyahan ang katuwiran ng Diyos.
 6. Siya ay pinabayaan upang tayo ay matanggap.
 7. Kusang-loob niyang inialay ang kanyang buhay para mamatay. Ganito niya ipinagpalit ang kanyang buhay para sa atin.
 8. Isa siyang halimbawa ng pagkaalipin at pagiging di-makasarili na itinatawag niya sa atin, na nililinis ang mundo.
 9. Kinuha niya ang ating sumpa sa pamamagitan ng pagkapako sa krus upang tayo ay makalaya mula sa sumpa ng pagkaalipin ng kasalanan.
 10. Inayos niya ang sinira ni Adan. Si Adan, ang unang taong nilikha, ay isinilang na walang masamang hangarin, ngunit ang kanyang masasamang gawa ay nagdulot ng kamatayan sa mundo. Si Hesus ay ipinanganak na walang masamang hangarin, ngunit ang kanyang pagiging banal, kusang kamatayan ay nagdulot ng buhay sa mundo.
 11. Siya ang simula at wakas, kaya ang buong buhay ay sinala sa pamamagitan niya.
 12. Naranasan niya ang kamatayan upang maranasan natin ang buhay. Kahit na hindi niya kailangan, naranasan niya ang lahat para ipakita na may awtoridad siya sa lahat.
 13. Siya ang pinakadakilang alipin, nag-alay ng kanyang buhay para sa mga taong napopoot sa kanya. Dito, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig nang mas malalim kaysa sa anumang maaaring gawin.
 14. Ang Kanyang perpektong dugo ay nagpapagaling sa ating karamdaman at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.

Anong kahanga-hangang hanay ng mga tagumpay at pangako! Ano ang ibig nilang sabihin para sa atin?

Sinabi ng Diyos na kapag nagtitiwala tayong namatay si Hesus at nagawa ang lahat para sa atin, mararanasan natin ang mga gantimpala na kanyang natamo. Kinuha ni Hesus ang ating sumpa upang tayo ay mapalaya mula sa sumpa ng kasalanan. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na kapag nasumpungan natin ang ating buhay at kagalakan sa kanya, binibigyan niya tayo ng lakas upang mahalin at sundin siya sa halip na magpakasawa sa kasamaan.

Hindi natin kailangang mawalan ng pag-asa kung tinitingnan natin ang masasamang gawi na hindi pa natin nagawang talikuran. Binayaran ni Hesus ang ating pagkautang upang tingnan tayo ng Diyos na dalisay. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng tiwala na walang makakapigil sa atin mula sa kanya.

Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kaya hindi natin maaaring ipagmalaki ang ating sariling mga kakayahan. Gayunpaman, ang pagbabago sa ating buhay ang nagpapatunay na totoo ang ating pagtitiwala sa Diyos at pag-ibig sa kanya. Halimbawa, kung sinabi ng isang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa ngunit hindi niya ito inuuna at tinatrato ito nang may pagmamahal, pinatutunayan niya na hindi niya ito mahal. Ang kanyang pamumuhay ay ginagawang walang kabuluhan ang kanyang mga salita kahit na nararamdaman niya ang labis na pagmamahal para sa kanya.

Ang ating pagtitiwala sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ipinangako ay nagbibigay sa atin ng mga dahilan at lakas na kailangan natin upang mamuhay sa buhay na hinihingi niya sa atin. Sinasabi ng Bibliya na ito ay nangyayari sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ito ang ating garantiya (patunay) na tayo ay kay Hesus at itinuring na matuwid dahil sa kanyang sakripisyo.

Ang ating pagtitiwala kay Hesus ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patunayan kung sino tayo bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang dalisay na buhay. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay magiging perpekto, ngunit kung tayo ay mga Kristiyano, gagawin tayong matuwid ng Diyos.

At kung tayo ay mananatiling tapat, tayo ay magiging matuwid sa kabilang buhay.

Sinabi ni Hesus na tayo ay tulad ng mga sanga sa puno ng ubas. Kapag tayo ay naging kanya, nagsisimula tayong maging kagaya niya tulad ng isang sanga sa isang baging. Ang Kanyang mga ugat ay nagbibigay sa atin ng pagkain at tumutulong sa atin na lumago habang ang Diyos ay patuloy na pinuputol tayo upang tayo ay mamunga ng mabuti. Ang bunga na pinalago niya sa atin ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, at pagpipigil sa sarili.

Kung ang ating buhay ay binago ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa buhay at kamatayan ni Hesus para sa atin, kung gayon ang pagbabago sa ating buhay ay nagbibigay ng patunay na ang ating paniniwala ay totoo. Ang mga pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na kung ano ang nagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay atin.

Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu. Kung tayo ay nagsasagawa ng pagpipigil sa sarili at may kapayapaan, hindi iyon ang nagliligtas sa atin. Ngunit kung tayo ay namumuhay ng walang bunga, dapat nating tanungin kung tayo ay mga Kristiyano.

Ang Kanyang dugo ay tubig, at ang ating buhay ay mga sanga. Maglaan ng oras sa liwanag ng anak para lumakas at tumanda.

Hukayin ng Mas Malalim

Basahin ang Isaias 52:13 – 53:12, isang bahagi ng propesiya na isinulat humigit-kumulang 700 taon bago nabuhay si Hesus. Pagkatapos ay basahin ang Juan 19:16-42. Isulat ang iyong mga iniisip at tanong tungkol sa mga bahaging ito at ilahad sa isa pang Kristiyano. Paano nakakaapekto sa iyong damdamin ang ideya na si Hesus ay namatay upang pagalingin ka?

Listahan Listahan Susunod