Mga wika

At tinanggap mo na si Hesus....
Ano na ngayon?

Mag-enroll sa Videong Kurso ng Simpleng Ebanghelyo para lumago ang iyong pang-unawa at pagmamahal kay Kristo.

Malapit na ang Susunod na Kurso