மொழிகள்

எளிய நற்செய்தி வீடியோ பாடநெறி

கிறிஸ்துவம் என்றால் என்ன , அல்லது அது எவ்விதமான வாழ்வியல் முறையை வழங்கி உங்களை நிறைவாக்குகிறது என்று நீங்கள் எப்போதாவது எண்ணி வியந்தது உண்டா, அப்படி என்றால் புது நம்பிக்கையாளர் பாடவகுப்பும் அதற்கெனவே உள்ளது. தேவ நற்செய்தியை புரிந்து கொள்ளவும் அதற்கேற்ப உங்கள் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளவும் அது உதவுகிறது.