மொழிகள்

ஆக, உங்கள் வாழ்வை இயேசுவின் கட்டளைக்கு இணங்க வாழ முடிவு செய்துள்ளீர்கள்...
இனி என்ன?

கிறிஸ்து மீதான உங்கள் புரிதலும் அன்பும் தழைத்து ஓங்க எளிய வடிவில் நற்செய்தி காணொளி பாடவகுப்பில் பதியுங்கள்.

அடுத்த பாடம் விரைவில்