Mga wika

Aralin 4

Nang pag-usapan natin kung ano ang nagawa ni Hesus sa pamamagitan ng pagkamatay, nakita natin na ang pagtitiwala sa kanyang mga pag-aangkin tungkol sa kanyang sarili ay nagbibigay sa atin ng daan sa kanyang mga pangako, ngunit para maging totoo ang kanyang mga pangako sa ating buhay, kailangan din natin ng pagbabago sa saloobin at pag-uugali.

Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagbabasa at pagtitiwala sa sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili, at sa sinasabi niya tungkol sa atin. Narito ang ilang mga halimbawa ng kung ano ang sinabi ni Hesus tungkol sa kanyang sarili sa kaibahan ng kung ano ang sinasabi niya tungkol sa atin.

  1. Si Hesus ay lubos na mabuti. Tayo ay puno ng kasamaan.
  2. Mahal tayo ni Hesus. Kinasusuklaman namin siya.
  3. Pinili tayo ni Hesus. Hindi natin siya tanggap.
  4. Si Hesus ay buong puso na sumunod sa Diyos. Tayo ay sumuway sa kalooban ng Dios.
  5. Si Hesus ay kusang nagdusa para sa kanyang mga kaaway, kasama na tayo. Hindi tayo handang magdusa kahit para sa ating mga mahal sa buhay.
  6. Si Hesus ang pinakadakilang alipin. Hindi natin nais na maglingkod ngunit upang pagsilbihan.
  7. Bumangon si Hesus mula sa mga patay. Tayo ay nakatakdang mahulog sa ating mga libingan, ngunit may pag-asa dahil inialay sa atin ni Hesus ang kanyang buhay.

Si Hesus ay Diyos, ngunit tunay na tao pa rin. Siya ang pinakadakilang tao na nabuhay kailanman, at pinili niya na mahalin tayo at ituloy ang ating pag-ibig habang tayo ay kanyang mga kaaway.

Walang sinuman ang mababago ni Hesus nang hindi lalapit sa kanya nang may pagpapakumbaba. Si Hesus ay hindi isang salamangkero. Siya ay isang taong nakakaalam ng bawat iniisip sa ating isipan.

Sinasabi ng Bibliya na sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kung lalapit tayo kay Hesus na gustong gamitin siya para lang makuha ang gusto natin, hinding-hindi niya tayo tatanggapin. Maliban kung tatalikuran natin ang ating kasamaan at magsimulang kapootan ito, at piliin ang kanyang kabutihan sa halip, hindi natin siya makikilala o ang pakinabang ng kanyang mga pangako.

Ang saloobin ng panghihinayang sa kasamaan, kasama ng matinding pagnanais para sa kabutihan ni Hesus—at matatag na pagtitiwala sa kanyang mga pangako—ay nagiging ating bagong gawi. Kapag binasa natin ang sinasabi niya sa Bibliya, pagkatapos ay manalangin at hanapin ang kanyang kalooban, ang ating mga ugali ay nagbabago mula sa mapagmataas hanggang sa mapagpakumbaba. Nagsisimula tayong maging katulad niya.

Nakikita ni Hesus ang nilalaman ng ating puso. Kailangan nating iwaksi ang pagkapoot sa kasamaan at hangarin ang kanyang kabutihan na palitan ito. Pagkatapos, kapag hiniling natin kay Hesus na patawarin tayo, gagawin niya.

Kapag lumalapit tayo sa kanya nang may tunay na kababaang-loob, sinasalubong niya tayo sa ating pagkasira at sisimulang ayusin ang ating mga puso. Ito ay kapag nakikita natin ang ating sarili nang tapat, at namumuhay nang naaayon sa katotohanan na pinili ng Diyos na mahalin at palaguin tayo sa kanyang kabutihan, na binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, kagalakan, at pag-ibig.

Hindi ba't napakaganda kung paano niya tayo isinasali sa proseso?

Kung nahihiya ka sa iyong kasamaan, mabuti! Tumakbo ka sa kanya. Lumuhod sa pagpapakumbaba at pasalamatan siya sa pagpapakita sa iyo ng katotohanan tungkol sa iyong sarili. Ito ay patunay na hinahabol ka ni Hesus nang may pag-ibig.

Tumalikod ka sa iyong kasamaan, at sa halip ay bumaling kay Hesus. Ibabad mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Itubog mo ang iyong sarili sa panalangin. Pagnilayan kung sino si Hesus, at kung ano ang ipinangako niyang gagawin sa loob at sa pamamagitan mo. Isuko mo ang iyong sarili para mapasaya mo siya at mamuhay sa malapit na pakikiugnayan sa kanya. Tandaan na ang kanyang pag-ibig at mga pangako ang siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan at awtoridad na mamuhay ng isang dalisay na buhay.

Ito ay isang hindi nagbabago at pang-araw-araw na proseso. Kapag nabigo ka, huwag makulong ng pagkakasala o pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling mabigo ka ay ang sandaling kailangan mong bumaling sa Diyos. Ang ideya na ang iyong kasamaan ay mas malakas kaysa sa Diyos ay katawa-tawa at mapagmataas. Minahal ka ni Hesus noong nabubuhay ka laban sa kanya. Syempre patatawarin ka niya ngayong anak ka na niya! Siya ay mas malakas kaysa sa iyong kasamaan, at siya ay nagmamahal sa iyo nang higit pa sa hindi mo gusto sa iyong sarili. Magtiwala ka at hindi ka mawawalan ng pag-asa.

Hukayin ng Mas Malalim

Basahin ang 1 Juan 1, Efeso 5:8, at Juan 11:9-10, pagkatapos ay isulat ang iyong pagkaunawa sa pagpapatawad at kung ano ang ibig sabihin ng “lumakad sa liwanag.” Ipagdasal ito, pagkatapos ay makipag-usap nang matapat sa isang mapagkakatiwalaang kaibigang Kristiyano. Naglalakad ka ba sa liwanag? Kung hindi, anong pagbabago ang maaari mong gawin ngayon para tumuntong sa liwanag?

Listahan Listahan Susunod