Ngôn ngữ

Thử Thách 30 Ngày

Bạn đã sẵn sàng cam kết với thử thách 30 ngày đọc Kinh Thánh và cầu nguyện đều đặn mỗi ngày, cũng như đến Hội Thánh hằng tuần? Hãy đăng ký bên dưới để nhận tài liệu hướng dẫn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và tham gia Hội Thánh gửi thẳng vào hộp thư của bạn.