زبان ها

ویدیویِ درس سوم

درس سوم

مهم ترین نقطه ی امید ما، علم به این موضوع است که عیسی از دنیای مردگان قیام کرد، و تا ابد زنده خواهد بود. اگر او از مرگ قیام نمی کرد، ما نمی توانستیم حیات او را تجربه کنیم. حیات او در درون ما، یکی از بزرگ ترین هدایای او برای ماست.

از آنجاییکه مرگ او ما را در نظر خداوند پاک گردانید، زندگی با خدا تا حدی برای ما امکانپذیر شد. اما این امر با قیام او از مردگان، و حیات ابدی او در آسمان و در ما، تماما به حقیقت پیوست. از همین روی به ما وعده داده شده که پس از مرگ صاحب حیات ابدی خواهیم شد. زیرا حیات ناقص ما از ما گرفته خواهد شد، و حیات فنا ناپذیر او به ما بخشیده خواهد شد.

عیسی هم کاملا خدا، و هم کاملا انسان است. آدم و حوا، نخستین مرد و زن دنیا، برای یک حیات ابدی آفریده شدند. اما تصمیمات شیطانی آنها، باعث مرگشان شد. چیزی که باعث مرگ ما می شود نیز شریر است. شریر علت مرگ همه ی ماست. اما عیسی دارای حیات ابدیست. زیرا او هرگز مرتکب عمل شریرانه ای نشد. همین ثابت می کند که او خداست. زیرا تنها خدا کامل است.

اگرچه عیسی مرد، اما شریر باعث مرگ او نشد. او داوطلبانه از زندگی خود دست کشید. و مرگ نتوانست بر او چیره شود، زیرا او هرگز آلوده ی گناه نشد. او بخاطر قدوس بودن، این حق را یافت که زندگی اش را پس بگیرد.

پس این کاری بود که او کرد.

عیسی دوباره به زندگی بازگشت، تا قدرت، الوهیت، انسانیت کامل، توانایی بخشیدن حیات، و بازگرداندن ما از مرگ را به دنیا نشان دهد. اما مهم تر از همه، او بازگشت تا ما بتوانیم برای همیشه در رابطه ای صمیمانه با او زندگی کنیم.

بیایید کمی به این موضوع فکر کنیم.

ما هرگز مجبور نیستیم تنها بمانیم، زیرا او در درون ما زندگی می کند. ما هر روز و هر لحظه می توانیم با او در ارتباط باشیم. وقتی دعا می کنیم، می توانیم پاسخ او را در قلبمان احساس کنیم. او از افکار ما آگاه است و ما را دوست دارد. او به ما قوت می دهد تا پاک زندگی کنیم. ما می توانیم با او در محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، فروتنی، وفاداری، و خویشتنداری زندگی کنیم. وقتی حیات خود را در او می جوییم، او کامل ترین حیات را به ما می بخشد.

کلام خدا می گوید دلیل حیات ما، زیستن در رابطه ای نزدیک با عیساست. رابطه ای نزدیک تر از رابطه ی ما با هر شخص دیگری در دنیا. عشق ورزیدن به او، بیش از هر کس و هر چیز دیگری در دنیا. و پرستیدن و اطاعت کردن از او برای همیشه.

از آنجاییکه ما برای عشق ورزیدن به عیسی و زیستن با او حیات داریم، کلام خدا ما مسیحیان را عروس های مسیح می خواند. کلام خدا همچنین می گوید هرکس که او را انکار کند، محکوم خواهد شد. مقصد ما آغوش عیسی است. کسی که به عیسی نفرت ورزد، نه تنها در آغوش او جایی ندارد، بلکه تا ابد از او محروم خواهد ماند.

این موضوع را هر کسی نمی تواند درک کند. هر کسی متوجه نمی شود که شادی و حیات ما تنها از خداست. در این زندگی، ما به لذت های ساده ای دسترسی داریم که او در اختیار ما قرار داده است. اما پس از مرگ، همه ی اینها از بین می روند. یا در جوار عیسی، شادی ابدی نصیبمان خواهد شد، یا وحشت جدایی و عذاب.

آن زمان متوجه خواهیم شد که آغوش عیسی بزرگ ترین مقصد دنیاست. این حقیقت که ما می توانیم حیات و آرامش را با او تجربه کنیم، بزرگ ترین شادی در زندگی ماست. هر فردی که رابطه ای حقیقی با عیسی را تجربه کرده باشد، به شما خواهد گفت که این رابطه بهتر از هر دارو، موفقیت، ثروت، کامیابی جنسی، دوستی، و هر چیز دیگریست.

در ابتدا، ورود او به روح ما ترسناک به نظر می رسد. زیرا او شریر درون ما را آشکار می سازد، و ما را به سمت تسلیم شدن سوق می دهد. اما به محض تسلیم شدن، او شفای شیرین خود را بر ما جاری ساخته، و به ما قوت می دهد تا بایستیم و رشد کنیم.

اگر پیروی عیسی باشید، و خود را تسلیم او نمایید، او تبدیل به بزرگ ترین شادی شما خواهد شد. او زندگی شما را تبدیل، و شما را تقدیس خواهد نمود.

و در نهایت پس از مرگ، به بهشت آغوش او وارد خواهید شد.

درک عمیق تر

رومیان 1:1،7 ، اول قرنتیان 15:1،5 ، و رومیان 10:9،10 را بخوانید. این آیات جزئیاتی در مورد رستاخیز عیسی بیان می کنند. سپس دانیال 12:2 ، ایوب 19:23،27 ، اشعیا 26:19،21 ، هوشع 6:1،2 ، اعداد 21:9 (برای درک این قسمت می توانید یوحنا 3:14،15 را بخوانید)، مزمور 16:9،10 ، و مزمور 71:19،24 را بخوانید. این آیات، که سال ها پیش از آمدن عیسی به زمین نوشته شده اند، جزئیاتی در مورد رستاخیز او، و کسانی که با ایمان به او می میرند را بیان می کنند. برداشت خود از رستاخیز عیسی را بنویسید، و بگویید که اهمیت رستاخیز او را در چه چیزی می بینید. اگر سوالی در این زمینه در ذهن خود دارید، در مورد آن با دیگر ایمان داران صحبت کنید.