چالش ۳۰ روزه

روز بیست‌و‌چهارم

دعا و شکرگزاری


خواندن کتاب‌مقدس


هفتۀ چهارم کلیسا