چالش ۳۰ روزه

روز ششم

دعا و شکرگزاری


خواندن کتاب‌مقدس


هفتۀ اولِ کلیسا