چالش ۳۰ روزه

روز هشتم

دعا و شکرگزاری


خواندن کتاب‌مقدس


هفتۀ دوم کلیسا